گیاه Boerhavia diffusa

Boerhavia diffusa
شب رنگی افشان، پونارناوا
2
L.
Tar Vine
2
Nyctaginaceae
B. coccinea. B. repens. L.

عکس

0.1
0.5
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
خلط آور
قی آور
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی معده

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه