گیاه Boopsis australis

Boopsis australis
-
0
Decne.
-
2
Calyceraceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

ریشه