گیاه Botrychium australe

Botrychium australe
-
0
R.Br.
Parsley Fern
1
Ophioglossaceae
B. cicutarium. B. ternatum. B. virginianum. non Swartz.

عکس

0.45
0
همیشه سبز
سرخس
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ