گیاه Botrychium virginianum

Botrychium virginianum
سرخس مارزنگی
2
(L.)Sw.
Rattlesnake Fern
1
Ophioglossaceae

عکس

0.4
0
همیشه سبز
سرخس
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضماد
قفسه سینه
قی آور
محرک تعریق

استفاده خوراکی

ریشه