گیاه Brassica napus arvensis

Brassica napus arvensis
-
2
(Lam.)Thell.
Coleseed
3
Cruciferae

عکس

1.2
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور
نرم کننده پوست

استفاده خوراکی

ادویه
بذر
برگ
روغن

سایر موارد استفاده

کود سبز