گیاه Bryonia alba

Bryonia alba
-
2
L.
White Bryony
1
Cucurbitaceae

عکس

4
0
-
بالا رونده چند ساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

هومئوپاتی

استفاده خوراکی

برگ