گیاه Bryonia dioica

Bryonia dioica
فاشرا
2
Jacq.
Red Bryony
2
Cucurbitaceae
B. cretica dioica. (Jacq.)Tutin.

عکس

3.5
3
-
بالا رونده چند ساله
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تحریک یا حساسیت غیر طبیعی در بافت زنده
خلط آور
سیتوتوکسیک، سلول کش
ضد کرم، کرم کش
قفسه سینه
محرک تعریق
مسهل (تخلیه رقیق فراوان)
مسهل (شدید)
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)

استفاده خوراکی

برگ