گیاه Bumelia lanuginosa

Bumelia lanuginosa
-
0
(Michx.)Pers.
Chittamwood
2
Sapotaceae

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
بله
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

آدامس
میوه

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب
صمغ