گیاه Bumelia tenax

Bumelia tenax
-
0
Willd.
Ironwood
2
Sapotaceae

عکس

8
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
بله
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب