گیاه Bursaria spinosa

Bursaria spinosa
-
2
Cav.
Christmas Bush
0
Pittosporaceae

عکس

4.5
0
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
آفتاب کامل
متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
حفاظت از بدن در برابر آب و هوا