گیاه Butomus umbellatus

Butomus umbellatus
هزار نی
0
L.
Flowering Rush
3
Butomaceae

عکس

1
0.5
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
ریشه

قسمت مورد استفاده

گل