گیاه Buxus balearica

Buxus balearica
-
0
Lam.
-
0
Buxaceae

عکس

3
3
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب