گیاه Buxus harlandii

Buxus harlandii
-
0
Hance.
Japanese Box
0
Buxaceae
B. japonica. Muell-Arg. B. microphylla japonica. (Muell-Arg.)Rehd.&Wils.

عکس

1
0
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

چوب