گیاه Calandrinia ciliata

Calandrinia ciliata
-
0
(Ruiz.&Pav.)DC.
Redmaids
2
Portulacaceae
C. caulescens. H.B.K.

عکس

0.3
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ