گیاه Calandrinia ciliata menziesii

Calandrinia ciliata menziesii
-
0
(Hook.f.)MacBr.
Redmaids
2
Portulacaceae
C. menziesii. Torr.&Gray.

عکس

0.1
0.15
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ