گیاه Calandrinia polyandra

Calandrinia polyandra
-
0
(Hook.)Benth.
-
2
Portulacaceae

عکس

0.1
0
-
یکساله/چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
بله
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه