گیاه Callicarpa americana

Callicarpa americana
-
2
L.
American Beautyberry
2
Verbenaceae

عکس

1.8
0
خزان کننده
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

میوه