گیاه Callicarpa japonica

Callicarpa japonica
کالیکارپا
0
Thunb.
Beautyberry
1
Verbenaceae
C. murasaki.

عکس

2
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

چای