گیاه Callicarpa mollis

Callicarpa mollis
-
0
Siebold.&Zucc.
-
1
Verbenaceae

عکس

2.4
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه