گیاه Callitris columellaris

Callitris columellaris
-
0
F.Muell.
White Cypress-Pine
0
Cupressaceae
C. arenosa. C. glauca.

عکس

20
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
بله
بله
-
-
-

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
رزین
سوخت