گیاه Callitris endlicheri

Callitris endlicheri
-
1
(Parl.)L.H.Bailey.
Red Cypress-Pine
0
Cupressaceae

عکس

20
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
بله
بله
-
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم

قسمت مورد استفاده

-

سایر موارد استفاده

اسانس
تانین
چوب
رزین
سوخت