گیاه Calocedrus decurrens

Calocedrus decurrens
-
1
(Torr.)Florin.
Incense Cedar
1
Cupressaceae
Heyderia decurrens. Libocedrus decurrens. Thuja gigantea. non Nutt.

عکس

15
2
همیشه سبز
درخت
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه
مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

جاروب
چوب
سبد
ظروف