گیاه Calochortus uniflorus

Calochortus uniflorus
-
0
Hook.&Arn.
-
2
Calochortaceae
C. lilacinus. Kell.

عکس

0.3
0
-
پیاز
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ریشه

قسمت مورد استفاده

گل