گیاه Caltha leptosepala howellii

Caltha leptosepala howellii
-
0
(Huth.)Smit.
-
2
Ranunculaceae
C. biflora. DC. C. howellii. Greene.

عکس

0.3
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، سوسک ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل