گیاه Calycanthus floridus glaucus

Calycanthus floridus glaucus
-
1
(Willd.)Torr.&A.Gray.
Eastern Sweetshrub
2
Calycanthaceae
C. floridus glaucus. (Willd.)Torr.&Gray. C. glaucus.

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قاعده آور
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

برگ