گیاه Calystegia pubescens

Calystegia pubescens
-
1
Lindl.
Japanese Bindweed
1
Convolvulaceae
C. subvolubilis. non Don.

عکس

3
0
-
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

برگ
ریشه