گیاه Camassia scilloides

Camassia scilloides
-
0
(Raf.)Cory.
Atlantic Camas
3
Hyacinthaceae
C. esculenta. non Lindl. C. fraseri. Quamasia hyacinthina.

عکس

0.6
0
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

ریشه