گیاه Camellia biflora

Camellia biflora
-
0
(Hayata.)C.Stuart.
-
2
Theaceae

عکس

9
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

روغن