گیاه Camellia kissi

Camellia kissi
-
2
Wall.
-
2
Theaceae
C. drupifera. Dyer, non Lour.

عکس

12
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

چای
روغن
میوه