گیاه Camellia pitardii

Camellia pitardii
-
0
Cohen-Stuart.
-
2
Theaceae

عکس

7
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

روغن