گیاه Camellia sinensis

Camellia sinensis
چای زینتی، کاملیا، چای سبز
4
(L.)Kuntze.
Tea Plant
2
Theaceae
C. bohea. C. thea. C. theifera. Thea sinensis.

عکس

4
2.5
همیشه سبز
درختچه
کند
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض
محرک
مدر، ادرارآور
مقوی قلب

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
چای
رنگ خوراکی
روغن

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس
تانین
چوب
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ