گیاه Campanula alliariifolia

Campanula alliariifolia
-
0
Willd.
Cornish Bellflower
3
Campanulaceae

عکس

0.7
0.5
خزان کننده
چندساله
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین