گیاه Campanula cochleariifolia

Campanula cochleariifolia
-
0
Lam.
Fairies Thimbles
4
Campanulaceae
C. bellardii. C. pumila. C. pusilla.

عکس

0.15
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
گل