گیاه Campanula fenestrellata

Campanula fenestrellata
-
0
Feer.
Adriatic Bellflower
4
Campanulaceae

عکس

0.15
0.5
همیشه سبز
چندساله
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
گل