گیاه Campanula garganica

Campanula garganica
-
0
Ten.
Adriatic Bellflower
3
Campanulaceae

عکس

0.15
0.2
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
گل