گیاه Campanula glomerata

Campanula glomerata
گل استکانی طناز
0
L.
Clustered Bellflower
4
Campanulaceae

عکس

1
0.6
-
چندساله
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
گل