گیاه Campanula lactiflora

Campanula lactiflora
گل استکانی شیری رنگ، گل استکانی جنگلی
0
Bieb.
Milky Bellflower
3
Campanulaceae

عکس

1
0.75
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
گل