گیاه Campanula latiloba

Campanula latiloba
-
0
A.DC.
-
3
Campanulaceae
C. grandis. Fisch.&C.A.Mey.

عکس

0.9
0.5
همیشه سبز
چندساله
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین