گیاه Campanula portenschlagiana

Campanula portenschlagiana
-
0
Schult.
Adria Bellflower
3
Campanulaceae
C. muralis. Portenschl.

عکس

0.25
1
همیشه سبز
چندساله
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین