گیاه Campanula pyramidalis

Campanula pyramidalis
-
0
L.
Chimney Bellflower
3
Campanulaceae

عکس

1.5
0.5
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
گل