گیاه Carex macrocephala

Carex macrocephala
-
0
Willd.
-
1
Cyperaceae
C. anthericoides.

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

بذر
ریشه