گیاه Carpinus betulus

Carpinus betulus
ممرز
2
L.
Hornbeam
0
Betulaceae

عکس

25
20
خزان کننده
درخت
متوسط
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
چشمی
درمان با گل به روش باخ

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
سوخت
ماده رنگ