گیاه Carpinus caroliniana

Carpinus caroliniana
-
1
Walter.
American Hornbeam
2
Betulaceae
C. americana.

عکس

12
10
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

چوب