گیاه Carpinus cordata

Carpinus cordata
-
0
Blume.
-
0
Betulaceae
Distegocarpus cordata.

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

چوب