گیاه Carpinus laxiflora

Carpinus laxiflora
-
0
(Siebold.&Zucc.)Blume.
-
0
Betulaceae
C. fargesii. Distegocarpus laxiflora.

عکس

15
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

چوب