گیاه Carya cordiformis

Carya cordiformis
-
1
(Wangenh.)K.Koch.
Bitternut
3
Juglandaceae

عکس

25
15
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد روماتیسم
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)
چوب
روغن غیر خوراکی
سوخت