گیاه Carya glabra

Carya glabra
-
0
(Mill.)Sweet.
Sweet Pignut
3
Juglandaceae
C. porcina. Juglans glabra.

عکس

30
20
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
بله
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر
شیره

سایر موارد استفاده

چوب
سوخت