گیاه Castanopsis tibetana

Castanopsis tibetana
-
0
Hance.
-
2
Fagaceae

عکس

0
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد، مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر

قسمت مورد استفاده

گل