گیاه Cautleya spicata

Cautleya spicata
-
1
(J.M.Sm.)Bak.
-
2
Zingiberaceae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

مقوی معده

استفاده خوراکی

ساقه