گیاه Ceanothus species

Ceanothus species
گونه های کینتوس
0
.
-
0
Rhamnaceae

عکس

2
0
همیشه سبز
درختچه
-
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

صابون